SKOLEFAMILIEN

Skolefamilien - slut med årgangsdelte klasser 

Skolefamilien er en ide til restrukturering af den danske grundskole.

 
Den er begrundet i at den nuværende årgangsdelte skole producerer for mange tabere, udvikler for få talenter og ikke underbygger en tidssvarende samfundsvision.
 
Årgangsdelingen af børnene er så indgroet, at vi stadig diagnostiserer alle problemer med det enkelte barn i forhold til om det fungerer alderssvarende. Og hvadenten vi lapper på systemet med specialundervisning, to-lærer ordninger eller differentieret, niveaudelt holdundervisning, så fremtræder grundskolen som en mere og mere rodet organisation, hvor den ene lappeløsning erstatter den næste.
  Skolen afbilder, realistisk nok, en pluralistisk samfundsudvikling, men vore børn har krav på noget bedre.
  Skolen skal være et sted, hvor barnet både føler sig trygt og accepteret - og samtidig vækker dets naturlige anlæg for læring og samhørighedsfølelse.
 
 Ideen om skolefamilien bygger på at grundskolen er nødt til – i selve sin grundstruktur – at differentiere to adskilte hovedopgaver:
  • udvikling af ansvarlige samfundsborgere med grundlæggende selvværdsfølelse og med et minimum af følelse af social rodløshed

  • udvikling af individets talenter til professionelle færdigheder - gennem videntilegnelse, øvelse og videnanvendelse.
 
Kombinationen af et 'dagligt familieliv' med deltagelse i målrettede undervisningsforløb vil skabe en helt ny form for balance i skolebarnets hverdag, fordi de to aktivitetsformer er så forskellige. Skolefamilien er tryghedsbasen - fagundervisningen er udfordringen, muligheden, konkurrencen - der hvor barnet udvikler sine kompetencer, som straks kan udfoldes i den aldersintegrerede skolefamilie.

[Mere...]

I praksis går ideen ud på
  • at barnet tilbringer én time dagligt i en aldersintegreret gruppe – ideelt bestående af ti børn i alderen 7-16 år. Det er nydannelsen: Skolefamilien – barnets sociale forankring gennem hele sin skoletid.

  • at barnet i den øvrige tid deltager i fagorienteret, niveautilpasset undervisning  samt arbejder med projekter, som udvikler barnets evne til at anvende sin viden.

 
 
 
Skolefamilien kan redde inklusionsprojektet
 
Inklusionsprojektet er fra starten håbløst ineffektivt, fordi det sammenblander skolens faglige og socialiserende målsætning med og i årgangsklassen som pædagogisk virkemiddel.
  Med sin rene socialiserende målsætning er skolefamilien et velegnet forum for inklusion. Her er alle jo "afvigere" pga. den store aldersforskel, og der er helt anderledes sociale ressourcer til stede end i årgangsklassen, hvor det afvigende barn udstiller sig selv blandt sine jævnaldrende.
 
Lektiekaféen åbner ny mulighed
 
Lektiekafeen kan bruges til eksperimenter med dannelse af skolefamilier, hvor børnene, blandt meget andet, kan hjælpe hinanden med lektierne.
Nu er tiden i det mindste til rådighed - så skal lærertimerne bare findes!

Bemærkninger fra projektets start til nu

 
Skolefamilien sammenbinder
teenageårene med barneårene
 
De fleste forældreindvendinger mod skolefamilien angår faren for at ens mindre barn skal komme under uheldig påvirkning - i dårligt selskab - med ældre elever.
Denne betænkelighed kan naturligvis ikke afvises, men den lærer eller pædagog, som styrer og strukturerer familiesammenkomsterne, skal naturligvis have blik for denne risiko.
  Men når man ser samspillet mellem små og store børn, så opstår der et helt nyt udfordelsesrum for begge grupper
- de små kan sole sig i de størres opmærksomhed og være
lidt mere 'voksne' end den normstyrede aldersgruppe ellers tilsiger
- de store kan, næsten bibelsk, blive 'som børn påny', og
ligeledes momentant føle sig fri for ungdomskulturens normpres.
 Summa-summarum udbredes de sociale færdigheder for de deltagende børn i hele aldersspektret.
  Denne effekt opnås ikke i samme skala ved aldersintegration i mere begrænset målestok - fx i aldersgrupperne 1.- 4., 5. - 7. og 8. - 10. klassesniveau.
 
 
Ebbe Folmann
05.02.2015
 
 
Skolefamilien findes - i Oslo
 
Det har længe undret mig, at ikke flere tænker radikalt om afskaffelse af de årgangsdelte klasser, som forudsætter at børn i samme alder lærer bedst, når de lærer det samme på samme tidspunkt.Det mest effektfulde i den konstruktion er den konkurrence, der naturligt altid vil opstå mellem individer, der er så ens i udgangspunktet, at det er meningsfuldt at konkurrere - dvs. udvikle vindere og tabere.
  En lille skole i Oslo, Nyskolen, stiftet i 2004, har realiseret en pædagogik, der meget minder om 'Skolebogen' her på hjemmesiden.
  Der er tale om en moderne udførelse af den nyligt afdøde norske psykolog Mosse Jørgensens tanker fra 60'erne om en demokratisk skole. Og en foreningsstiftelse er også lykkedes i Norge: 'Forum ny skole'
(www.nyskole.org). Den arbejder for fornyelse af grundskolen ud fra børns udviklingspotentialer - herunder med aldersintegration som en alt for upåagtet ressource i skolen.
  Både Nyskolens, og foreningens, fundament sammentænker barnets behov og evner med missionen: at uddanne aktive samfundsborgere. Tanker, der får vor hjemlige diskussion om målinger, klassekvotienter og inklusion, til at virke grueligt overfladiske og ligegyldige.
  Besøg Nyskolens hjemmeside www.nyskolen.no
 
Ebbe Folmann (27.08.11)
 
 
 
Folkeskolens fallit som enhedsskole
 
I økonomiske termer er folkeskolen som 'én skole for alle' utrolig uproduktiv.
  Lige knap halvdelen af det offentliges udgifter til skoledrift bruges på drift af specialundervisning, specialskoler og tilskud til private skoler. Hvis vi hertil lægger at ca. 2000 lærere førtidspensioneres hvert år, så siger alene de tørre tal, at ca. halvdelen af det beløb, som anvendes til drift af folkeskolen som enhedsskole (lige i underkanten af 20 mia. kr.), bruges på 'aktiviteter', som handler om, 'at her slog enhedsskolen ikke til'.
  Der er noget helt galt - hvis det altså fortsat skal hedde sig at være en enhedsskole. Det må også formodes, at denne fordeling af skolerelaterede omkostninger mere bidrager til fragmentering end til sammenhængskraft i samfundet.
  Ideen med skolefamilien er et forsøg på at forene styrkelsen af samhørighedfølelsen, fagligheden og virkelysten som et resultat af banets skolegang.
 
Ebbe Folmann (rev. 20.01.11)
 

SKOLEFAMILIENS FØRSTE ÅR

I 2010 er det er ikke lykkedes at få nogle af de tungere debattører i skoledebatten til at tage tanken om afsked med de årgangsopdelte klasser alvorligt. Skolens funktion som socialiserende og samfundsbevarende institution behandles utroligt overfladisk. Det handler om at ruste de unge til at kunne tage en ungdomsuddannelse – dvs. læse og skrive dansk og kunne de fire regningsarter.

 

Jeg bliver mere og mere overbevist om, at især skolelivet i 6.-9. klasserne ikke er konstruktivt socialiserende for de unge. De tvinges ind i en karikatur af deres årgang, som styres af normer, som skolen som institution dårligt kan påvirke. Kun super-gode klasselærere og faglærere kan øve en vis indflydelse på elevernes interesser og engagement. Rollerne bliver stereotype – styret af fester, det virtuelle netværk, mærkevarer, X-faktor, kendisser og skolens evalueringskultur. Videbegærlighed, samfundsengagement og faglig fordybelse er stærkt aftagende størrelser.

Her ville skolefamilien, hvor forskellighed pga. alder er indbygget, give et udfoldelsesrum for gensidig hjælp og erfaringsudveksling, fuldstændig som vi ønsker og forventer det i en moderne, videnbaseret virksomhed.

(Ebbe Folmann, 31.12.2010)

 
 
 
Ingen foreningsstiftelse nu
 
Da det er ikke lykkedes at få den fornødne omtale af projektet i løbet af foråret, er der heller ikke opnået tilstrækkelig tilslutning til en foreningsdannelse.
  I mappen 'Om projektet' (aktiveres på den grå bjælke øverst på siden) findes nu også en liste over de væsentligste tiltag siden november 2009 mhp. at få en debat i gang om den aldersdifferentierede skolestruktur.
Ebbe Folmann (14.06.10)
  
Hvis du ønsker et præsentationsmateriale af skolestrukturen omkring skolefamilien (5 stk. powerpoint dias) kan du rekvirere dem via kontaktfunktionen. (21.01.10)
 
Skolefamilien er tænkt som et 10-årigt projekt afviklet i foreningsregie.
  Projektets/foreningens formål er udkastet i ’Om projektet’ (klik ind i toppen af skærmbilledet) og alle, der kan se perspektiver i ideen, er velkomne deltagere til en stiftende generalforsamling i Odense - foreløbig planlagt til medio 2010. (15.11.09)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Skolefamilien.dk